هیات دولت 485 میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل و تسریع پروژه آزاد راه قزوین– رشت - انزلی اختصاص داد.

به گزارش فیداربن، با تصویب هیأت دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد در خصوص تکمیل باند رفت آزاد راه قزوین – رشت حد فاصل منجیل – رودبار به طول ۸ کیلومتر با تأمین ۱۰۰ درصد منابع مالی تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

هیأت وزیران همچنین به سازمان برنامه و بودجه مجوز داد برای تأمین ۱۵ درصد سهم کارفرما در پرداخت تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس به تعدادی از خطوط ریلی کشور اقدام کند.

در ادامه جلسه با تصویب هیأت دولت، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد نسبت به احداث باند رفت (قزوین به رشت) آزادراه قزوین – رشت حد فاصل منجیل – رودبار به طول ۸ کیلومتر با تأمین ۱۰۰ درصد منابع مالی تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال اقدام نماید .

بر این اساس احداث راه آهن های قزوین – رشت – انزلی به آستارا تسریع می یابد.

پایان خبر/