طرح موضوع راهبردی - راز قله دنا (دانش‌بنیانی، نوآوری، استراتژیک) سلسله مقالات تحلیلی در افق 1430 از مرکز گسترش طرح و ایده‌های مبتکرانه مگطا (یادداشت اول-قسمت اول)(تیتر: طرح موضوع قرینه با نمایشگاه دستاوردهای دانش‌بنیان، نوآور و استراتژیک استان قزوین - فروردین 1396)

طرح موضوع راهبردی
راز قله دنا (دانش‌بنیانی، نوآوری، استراتژیک)

یادداشت اول – قسمت اول

پیش گفتار

عنوان دانش بنیان به معنای صنعت در مرزهای علم و فناوری، نوآوری به معنای ایجاد خلاقیت در سازماندهی تولید یا مصرف محصولات و خدمات با هدف تسهیل آنها و در نهایت استراتژیک به معنای آنچه در ادامه خود ختم به اقتدار و ظرفیت رقابتی ویژه گردد، ظرفیت بهره‌برداری دارند.
صنایع دانش بنیان در ادبیات کشور به عنوان ابزاری استراتژیک مطرح گردیده‌اند که خلق و حراست از آن محصول نگرش نوآورانه، دانش محور و راهبردی، توامان با هم است.
از سویی دیگر شقه ای ساده تر اما استراتژیک در ابعاد گسترده تری وجود دارد که مستقیما مرتبط با نوآوری است و عنوان دانش بنیان در آن کمرنگ تر است. بدین معنل که امور دانش بنیان در گرو جمع دانشگاهی و فرهیخته علمی کشور است که مبدل به صنعت می‌گردد و فعالیت های نوآورانه به دلیل تکیه بر خلاقیت نسبت به دانش، در سطوح گسترده تری از مردم قابل اشاعه و توسعه است. به هر ترتیب خروجی هر دو مورد اگر در میان و بلند مدت در چرخه ای متصل و همسو گردند، امکان دستیابی به نتایج استراتژیک تری را فراهم می‌آورند. کماکان که تایید این مقوله مبتنی بر اصل تفکر و جهانبینی سیستمی قابل استناد و صحیح است.
لذا آنچه در اینجا مورد تاکید است، اهمیت خلق و حراست از این حلقه سه گانه (دانش‌بنیان، نوآور، استراتژیک) است، که بایستی جایگزین نگاه تک بعدی و تگ گذاره ای موجود گردد؛ تا نتایج در پاره ای از زمان به علت هم افزایی ملموس تر و در خور اهمیت تر گردند.
فتح قله دنا
آن چیز که مسلم است، نخستین گام برای فتح یک قله، نقشه راه آن است. نقشه راهی مبتنی بر مسیرها، خطرات و مجموعه اقدامات اجرایی. با این وجود آنچه در نقشه راه کسی بر سر آن بحثی ندارد، توجیح بی واسطه آن نقشه در دستیابی به هدف است که از ورای یک انسجام در همه جزنیات آمده است. مطمئنا بسیار محال است کسی بدون نقشه راه قله ای جدی را فتح نماید.
قله دنا چه در رشته کوه زاگرس باشد و چه حماسه ای در داستان ما (دانش‌بنیان، نوآور، استراتژیک)، فتح آن مبتنی بر وجود همین نقشه راه است. معمولا زیبایی مثال فتح قله، ریشه در درک بهتر مفهوم نگرش سیستمی و فرآیندی دارد که به دلیل حساسیت برنامه فتح قله، ملموس تر و قابل درک تر است. آن چیز که بسیار روشن است، وجود یک سری برنامه و اقدامات خرد است که منجر به برنامه پیمایش طولانی مسیر می‌گردد و معمولا به واسطه ریسک‌های احتمالی همواره در حال تغییر هستند و تاثیر آنها و عوامل خارجی به شدت بر برنامه پیمایش مسیر اثر می‌گذارد. به بیان دیگر، فتح قله یک روند است در پس رویداد های متصل به هم و نه یک سری رویداد جدا از هم؛ همچنین تاثیر رویداد‌ها بر هم خطی و سلسله مراتبی نیست و بایستی همواره نگاه خرد و کلان حلقه ای بر آن داشت؛ و این دات و خاصیت برنامه فتح قله است.
نتیجتاً آنچه مورد تاکید است، اهمیت همان حلقه سه‌‌گانه دانش‌بنیان، نوآور و استراتژیک در فتح قله موفقیت دنا (دانش‌بنیان، نوآور، استراتژیک) است. شاید بهتر باشد به لطف ادبیاتی غنی به خودمان یاد آور شویم، از ماست که برماست و از کوزه همان برون ترآورد که در اوست.
ادامه دارد …

  • نویسنده : شادمهر فروزان / سردبیر