طبق قوانین ج.ا.ایران مناطق آزاد و ویژه در چه امتیازاتی با سرزمین اصلی تفاوت دارند؟

  شرح امتیازات و تسهیلات مناطق آزاد مناطق ویژه سرزمین اصلی
۱ مقررات روادید اتباع خارجی بدون نیاز به اخذ قبلی روادید مطابق با سرزمین اصلی الزام به دریافت ویزا
۲ اشتغال اتباع خارجی مطابق با مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد (فصل ششم) نسبت کارگران خارجی نباید از ۱۰ درصد کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد. منوط به صدور پروانه اشتغال و مطابق مقررات اشتغال اتباع خارجی
۳ امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش مجاز است. مجاز است. در برخی موارد معدود و خاص
۴ معافیت گمرکی کالاهای تولیدی-مونتاژی معافیت در مجموع ارزش‌افزوده و مواد‌داخلی بکار رفته در تولید محصول، هنگام ورود به کشور بدون معافیت
۵ صادرات کالا، تجهیزات و مواد اولیه از داخل کشور نقل و انتقال داخلی محسوب می‌گردد. نقل و انتقال داخلی محسوب می‌گردد. مطابق با مقررات صادرات و واردات
۶ صادرات کالا و تجهیزات از منطقه به خارج ۱- بدون تغییرات به خارج کشور مشمول مقررات صادرات سرزمین اصلی می باشد

۲- پس از اعمال تغییرات در کالا و تجهیزات مشمول مقررات منطقه می‌باشد.

مشمول مقررات صادرات سرزمین اصلی
۷ ورود کالاي تجاری از منطقه به سرزمین اصلی مطابق سرزمین اصلی(با برخی تسهیلات) مطابق سرزمین اصلی مقررات صادرات و واردات کشور
۸ ترانزیت کالا از / به مناطق بدون محدودیت و مطابق با دستورالعمل ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران بدون محدودیت و مطابق با دستورالعمل ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران مطابق با دستورالعمل ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران
۹ امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مطابق با قوانین اختصاصی سازمان منطقه منوط به دریافت مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران در چارچوب محدودیت هاي سهم بازار که در بعضی رشته ها در قانون ذکر شده است.
اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌هاي بین‌المللی طبق این مقررات می‌توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکت‌هاي تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاري نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می شود.
۱۰ ثبت شرکت طبق ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت‌هاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت ۱۰۰ % خارجی وجود دارد. امکان ثبت توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی وجود دارد. امکان ثبت توسط شخص حقوقی ثبت شده در کشور بدون ملاحظه درصد سهام سهامدار خارجی وجود دارد.
۱۱ پوشش ریسک هاي غیر تجاري سرمایه گذاري بر اساس قانون مناطق آزاد بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی کشور بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی کشور
۱۲ مالیات بر ارزش افزوده

۱- نقل و انتقال کالا در داخل منطقه معاف

۲- هنگام ورود کالا به سرزمین اصلی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده سرزمین اصلی

۳- انجام خدمات در محدوده منطقه معاف است

۱- نقل و انتقال کالا در داخل منطقه معاف

۲- هنگام ورود کالا به سرزمین اصلی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده سرزمین اصلی

۳- انجام خدمات در محدوده منطقه معاف است

وجود ندارد.
۱۳ مدت توقف کالا و مواد اولیه در محدوده منطقه براساس نظر سازمان منطقه تعیین می‌گردد. براساس نظر سازمان منطقه تعیین می‌گردد. مطابق مقررات گمرکی حداکثر ۴ ماه
۱۴ تضمین کامل سرمایه هاي خارجی و سود حاصل از آنها موضوع ماده ۲۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در زمینه جلب و حمایت از سرمایه خارجی مطابق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري خارجی کشور مطابق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري خارجی کشور
۱۵ معافیت مالیاتی بر فعالیت هاي اقتصادي معافیت ۲۰ سال از زمان صدور پروانه بهره برداري مجوز فعالیت اقتصادي مطابق با مقررات سرزمین اصلی وجود ندارد.
تبصره: ( ۱۰۰ %) درآمد مشمول مالیات کلیه واحدهایی که در مناطق محروم مستقر می باشند به مدت ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است (ماده ۱۳۲ ق.م.م).
۱۶ اشتغال نیروي انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مطابق مقررات اشتغال نیروي انسانی مناطق مطابق با مقررات مناطق آزاد قانون کار، بیمه و تامین‌اجتماعی جاري کشور
۱۷ نقل و انتقال زمین فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع داخلی پس از ارائه پایان کار امکان دارد مطابق با مقررات جاري کشور
بلا مانع و به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردي که انجام سرمایه‌گذاري خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاري و به تشخیص سازمان مجاز می باشد.
۱۸ خرده فروشی کالا مجاز است صرفاً براي اتباع خارجی مجاز است مجاز است
۱۹ ورود کالاي همراه مسافر به سرزمین اصلی مجاز است مجاز نیست
۲۰ فروش و نقل و انتقال کالا به صورت تجاري مجاز است بر اساس قانون مناطق آزاد مطابق با مقررات صادرات و واردات
۲۱ فعایت هاي بیمه اي مطابق با مقررات مناطق آزاد بر طبق مقررات سرزمین اصلی مطابق با مقررات بیمه اي کشور
۲۲ عملیات پولی و بانکی مطابق با مقررات مناطق آزاد مطابق با مقررات سرزمین اصلی مطابق با مقررات پولی و بانکی کشور
۲۳ انتقال ارز بدون محدویت و با سهولت مطابق با مقررات سرزمین اصلی وجود برخی محدویت ها براي انتقال ارز
۲۴ بورس مطابق با آیین نامه مناطق (در حال تنظیم) مطابق با مقررات سرزمین اصلی مطابق با مقررات بازار سرمایه
۲۵ استفاده از تسهیلات ارزي به طور خاص (صندوق توسعه ملی ) وجود ندارد. وجود دارد از محل صندوق توسعه ملی وجود دارد از محل صندوق توسعه ملی
۲۶ تردد خودرو در محدوده مناطق با پلاك منطقه تا شعاع مصوب مجاز است. مطابق با مقررات سرزمین اصلی مطابق با مقررات سرزمین اصلی
با پلاك مناطق آزاد با مجوز ورود موقت در زمان محدود مجاز است.